banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
โครงสร้าง

โครงสร้าง (4)

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จัดตั้งเป็นกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นตรงต่อแผนกการฝึก รด. มีที่ตั้งอยู่ถนนทหาร ตรงข้ามกับวิทยาลัยครูอุดรธานี ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ในขณะนั้น)ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อจากกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นแผนกการฝึกอุดรธานี ขึ้นตรงต่อกองฝึกภาคอิสาน รด.และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมการรักษาดินแดน ฝากการบังคับบัญชาแผนกการฝึก จ.อุดรธานีไว้กับจังหวัดทหารบกอุดรธานี

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แผนกการฝึกอุดรธานี เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกอุดร (ผฝ.กสร.จทบ.อ.ด.)และได้แปรสภาพเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ (ศฝ.นศท.มทบ.๒๔)เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และย้ายที่ตั้งจากเดิมมาเข้าที่ตั้งใหม่ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนน ทหาร ตำบลหมาแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน

Read more...

ภารกิจและขีดความสามารถ

ภารกิจของหน่วยฯ

อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ,และจังหวัดหนองคาย กำกับดูแล การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนดำเนินการฝึก หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยในอัตราของ มทบ.๒๔

 

ขีดความสามารถ

๑. อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึก นศท.ได้ ๙,๐๐๐ คน

๒. ให้การศึกษานักศึกษาวิชาทหารได้ในวิชาทั่วไป,วิชาทหารราบ,วิชากิจการ พลเรือน,วิชาทหารม้า,วิชาทหารปืนใหญ่,วิชาทหารช่าง,วิชาทหารสื่อสาร,วิชาอาวุธ และ วิชาการสงครามพิเศษ

๓. ดำเนินการฝึกปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตามความเป็นจริง

๔. ดำเนินการฝึกหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. มีการสนับสนุนการช่วยรบอย่างจำกัด

Read more...

การฝึกศึกษา

วงรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก นศท. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีวงรอบการปฏิบัติเกี่ยว กับการฝึก นศท. ในรอบ ๑ ปี ดังนี้.

 

เดือน มิ.ย. : การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.

 

เดือน ก.ค. – พ.ย. : การฝึกภาคปกติ นศท.

 

เดือน พ.ย. : การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๔ ศูนย์ฝึก อ.เมือง จว.อ.ด. การสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ ๓,๕

 

เดือน ธ.ค. : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท.

 

เดือน ม.ค. – มี.ค : การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ – ๕ เดือน มี.ค. – เม.ย. การฝึกหลักสูตร ผกท.,ผช.ผกท. หรือการฝึกทบทวน

 

เดือน พ.ค. : การฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย การประชุมรับทราบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปี

 

เดือน ก.ย. : การประชุมวางแผนการฝึก นศท.ในปีการศึกษาต่อไป เดือน ต.ค. : การฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ.

Read more...
Subscribe to this RSS feed
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev