banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

ภารกิจและขีดความสามารถ

ภารกิจของหน่วยฯ

อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ,และจังหวัดหนองคาย กำกับดูแล การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนดำเนินการฝึก หลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งมอบ : เป็นหน่วยในอัตราของ มทบ.๒๔

 

ขีดความสามารถ

๑. อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึก นศท.ได้ ๙,๐๐๐ คน

๒. ให้การศึกษานักศึกษาวิชาทหารได้ในวิชาทั่วไป,วิชาทหารราบ,วิชากิจการ พลเรือน,วิชาทหารม้า,วิชาทหารปืนใหญ่,วิชาทหารช่าง,วิชาทหารสื่อสาร,วิชาอาวุธ และ วิชาการสงครามพิเศษ

๓. ดำเนินการฝึกปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตามความเป็นจริง

๔. ดำเนินการฝึกหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. มีการสนับสนุนการช่วยรบอย่างจำกัด

Last modified onSaturday, 06 January 2018 10:58
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev